fbpx

REGULAMIN PORADNI

Osoba korzystająca z usług poradni określana jest Usługobiorcą.

Firma będąca właścicielem poradni Usługodawcą.
Usługodawcą poradni jest mgr inż. Kinga Kołodziej, Firma pod nazwą Kinga Kołodziej -Dietetyka i Promocja Zdrowia z siedzibą w Borzęcinie Górnym 47a, 32-825 Borzęcin.

Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę
Zamówienia przyjmowane są  w trakcie bezpłatnej konsultacji  i/lub za pośrednictwem maila lub kanałów social media jak: facebook, instagram.

Po zamówieniu usługii zaakceptowaniu warunków jej wykonania, na adres mailowy klienta wysyłana jest umowa współpracy.

Po podpisaniu umowy i opłaceniu usługi, przez Usługobiorcę, wysyłany jest dostęp do materiałów potrzebnych do wykonania usługi na adres mailowy podany przez Usługobiorcę.

Usługi zawarte w umowie wykonywane są odpłatnie.

Usługobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy Regulamin.

Za Usługobiorcę uważa się każdą osobę korzystającą z usług Poradni.
Usługobiorcą może zostać każda pełnoletnia osoba.

Usługobiorca powinien poinformować specjalistę Poradni o wszelkich chorobach i dolegliwościach zdrowotnych.
W trakcie  korzystania z usług poradni dietetycznej Usługobiorca pozostaje pod opieką  lekarzy jak przed korzystaniem z usług.

Usługa wykonywana przez Usługobiorcę nie zastępuje porad lekarskich.

Usługobiorca  zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe i wymagane dane dotyczące jego osoby. Dane te obejmują dane wrażliwe omówione w Polityce Prywatności na danej stronie www.kingakolodziej.com.

Usługodawca udostępnia materiały oraz indywidualne zalecenia  wyłącznie  na użytek własny   Usługobiorcy.

Za udostępnianie zaleceń i materiałów osobom trzecim i wynikłe z tego tytułu szkody Usługodawca nie odpowiada.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do własności materiałów i opracowywanych zaleceń jako autorskie.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego korzystania z zaleceń, niezgodnego z instrukcją przekazaną przez Usługodawcę.

Usługobiorcę korzystającego z usług treningów personalnych, obowiązuje regulamin klubu fitness, w którym odbywają się ćwiczenia.
Usługobiorca z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń, zmiany żywienia powinien skonsultować się ze swoim lekarzem.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania programu żywieniowego, jeżeli jego przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Usługobiorcy.

W takich przypadkach, Usługodawca poinformuje o odmowie wykonania usługi.

Usługobiorca jest świadomy, że dostarczone przez Usługodawcę zalecenia dotyczące zmiany odżywiania, trybu życia NIE SĄ jednoznaczne z gwarancją osiągnięcia celu wyznaczonego przez Usługobiorcę.

Usługobiorca jest świadomy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), wszelkie przekazane przez poradnię materiały są chronione prawami autorskimi, a wszelkie ich rozpowszechnianie, kopiowanie oraz udostępnianie jest zabronione.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Usługodawcę rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.

 

REGULAMIN